qū bù shàng shū
基本释义
  1. 唐 汝阳王 李琎 的自称。 唐 冯贽 《云仙杂记·泛春渠》引《醉仙图记》:“ 汝阳王 璡 ,取 云梦 石甃泛春渠以蓄酒,作金银龟鱼浮沉其中,为酌酒具,自称‘酿王兼麴部尚书’。”
英文翻译
  1. Qu Shang