yǐn bì
基本释义
 1. 借助别的东西遮盖掩藏
详细释义
 1. 遮掩;隐藏。
  《吕氏春秋·决胜》:“诸搏攫柢噬之兽,其用齿角爪牙也,必託於卑微隐蔽,此所以成胜。” 高诱 注:“若狐之搏雉,俯伏弭毛以喜説之,雉见而信之,不惊惮远飞,故得禽之。” 晋 葛洪 《神仙传·刘安》:“一人能分形易貌,坐存立亡,隐蔽六军。” 宋 何薳 《春渚纪闻·苏刘互谑》:“独 颜子 拘谨,不能遽为阔步,顾市中石塔似可隐蔽,即屏伏其旁,以俟夫子之过。”
 2. 指暗室等别的人看不到的地方。
  汉 徐干 《中论·法象》:“是故君子敬孤独,而慎幽微,虽在隐蔽,鬼神不得见其隙也。”
 3. 深藏不露,深自掩抑。
  晋 葛洪 《抱朴子·祛惑》:“贤者愈自隐蔽,有而如无;姦人愈自衒沽,虚而类实。”
 4. 遮盖,掩饰。
  《汉书·翟方进传》:“怀姦朋党,相为隐蔽。” 唐 韩愈 《请上尊号表》:“天人合愿,不谋而同,非臣之愚所敢隐蔽。”《水浒传》第八二回:“那指挥使回到朝廷,那里敢隐蔽,只得把上项所言,奏闻天子。”
 5. 犹屏障。
  《战国策·齐策二》:“且 赵 之於 燕 齐 ,隐蔽也。” 高诱 注:“隐蔽,蕃蔽。”
 6. 隐晦。
  吴晗 《学习集·多写一点杂文》:“相反,冷嘲热讽,指桑骂槐,隐蔽曲折的作风都是不必要的,也是不可以的。”
 7. 指隐私。
  鲁迅 《南腔北调集·<论语>一年》:“ 易卜生 虽然使他们登场,虽然也揭发一点隐蔽,但并不加上结论。”
近义词
暗藏潜伏荫蔽隐藏障翳荫藏隐秘埋没掩盖潜匿藏匿隐瞒潜藏湮没遮蔽
反义词
显露显眼暴露显现公开揭穿揭开明显
英文翻译
 1. conceal
 2. take cover