jìng xián xià shì
基本释义
  1. 尊敬贤者,屈身交接士人。 旧时谓封建帝王或官员重视人才。
详细释义
  1. 【解释】:尊敬贤者,屈身交接士人。旧时谓封建帝王或官员重视人才。
英文翻译
  1. Be courteous to the wise and condescending to scholars