shì shì
基本释义
  1. 当世之士;文士。
  2. 世俗之士。
详细释义
  1. 当世之士;文士。
    《尸子》卷上:“身者,璽也。舍而不治,则知行腐蠹。使贤者教子以为世士,则天下诸侯莫敢不敬。” 汉 王充 《论衡·儒增》:“世士相激,文书传称之,莫谓不然。” 宋 曾巩 《上蔡学士书》:“噫!自 汉 降戾后,世士之盛,未有若 唐 也。”
  2. 世俗之士。
    《孔丛子·陈士义》:“夫君子之交於世士,亦取其一节而已。” 三国 吴 韦昭 《博弈论》:“假令世士移博弈之力,用之於《诗》、《书》,是有 颜 閔 之志也。” 宋 沉作喆 《<寓简>序》:“ 庄周 氏疾夫世士之沉浊不可与 庄 语也,则託意於荒唐谬悠之説以翫世滑稽。” 明 刘基 《招隐》诗之四:“世语我不接,世士我不逢。”
英文翻译
  1. The world.