fēi shēng chǎn láo dòng
英文翻译
  1. Unproductive labor