cháng chéng wàn lǐ
基本释义
  1. 指中国长城。比喻国家所依赖的大将或军队。
出处
宋·陆游《休日留园中至暮乃归》:“长城万里知谁许,看镜空悲两鬓霜。”
英文翻译
  1. The Great Wall Wanli