huí móu yī xiào bǎi mèi shēng
基本释义
  1. 原句为“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”。该诗句是用来形容杨贵妃(杨玉环)的端庄美丽。
英文翻译
  1. Enchanting smiles students