chī shùn bù chī qiáng
基本释义
  1. 犹言吃软不吃硬。
详细释义
  1. 犹言吃软不吃硬。
    《儿女英雄传》第十四回:“他老人家虽説是这等脾气,却是吃顺不吃强。”
英文翻译
  1. Eat fast, do not eat strong