rén wéi dāo zǔ,wǒ wéi yú ròu
基本释义
  1. 刀俎:刀和刀砧板,宰割的工具。比喻生杀的权掌握在别人手里,自己处在被宰割的地位。
出处
西汉·司马迁《史记·项羽本纪》:“如今人方为刀俎,我为鱼肉。”
近义词
任人宰割
英文翻译
  1. be meat on sb.'s chopping block