chéng luán zǐ
基本释义
  1. 见“ 乘鸞女 ”。
详细释义
  1. 见“ 乘鸞女 ”。
英文翻译
  1. You take the son